top of page

Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Babypraktijk Noord 2014 

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening van:
Babypraktijk Noord
Gevestigd aan Hoofddiep 1, 9354 AK Zevenhuizen

Roxane Liewes KvK: 55750478 te Zevenhuizen

 


Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen


Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer : Babypraktijk Noord

Opdrachtgever : Particulier (natuurlijk persoon) of instantie (rechtspersoon) die een Overeenkomst met Babypraktijk Noord heeft gesloten of in opdracht van wie Babypraktijk Noord Diensten verricht en/of Producten levert, dan wel met wie Babypraktijk Noord in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst.

Overeenkomst : Iedere Overeenkomst die tussen Babypraktijk Noord en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

Offerte : In meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan
die werkzaamheden verbonden kosten en/of opgave van de te leveren Diensten en/of Producten.

Order : Ieder mondeling of schriftelijk verzoek, in welke vorm dan ook, al dan niet naar aanleiding van een Offerte, van Opdrachtgever aan Babypraktijk Noord tot het verrichten van Diensten, het leveren van Producten of anderszins aangaan van een Overeenkomst.

Diensten : Alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, die Babypraktijk Noord voor of ten behoeve van Opdrachtgever verricht.

Producten : Alle zaken en alle resultaten van dienstverlening door Babypraktijk Noord voor of ten behoeve van Opdrachtgever verricht.


Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en Offertes en zijn van toepassing op alle (overige) rechtshandelingen tussen Babypraktijk Noord en Opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot of niet in verband staan met een Overeenkomst.

2. Aanvullingen op of afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk worden overeengekomen en zijn alleen van toepassing op de expliciet genoemde Overeenkomst en prevaleren voor de in deze en volgende hoofdstukken opgestelde bepalingen.

3. Specifieke bepalingen in volgende hoofdstukken prevaleren voor de in dit hoofdstuk opgestelde bepalingen.

4. De toepassing van enige Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Babypraktijk Noord uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 3: Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen, prijslijsten en Offertes zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een Order door Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

2. Desgevraagd zal Babypraktijk Noord voor de aanvang van werkzaamheden een Offerte aan Opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen.

3. Een Overeenkomst komt tot stand indien en voor zover Babypraktijk Noord een Order van Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt of door Babypraktijk Noord uitvoering aan een Order wordt gegeven.

4. Opdrachtgever verklaart akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden indien een Opdracht wordt gegeven aan Babypraktijk Noord van welke aard ook.

5. Alle opgaven van Babypraktijk Noord met aanduiding van Diensten en/of Producten zijn met zorg gedaan, maar Babypraktijk Noord kan er niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.


Artikel 4: Offerte

1. Een door Babypraktijk Noord opgestelde Offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij de Offerte een langere termijn vermeldt.

2. Door Babypraktijk Noord opgestelde Offertes zijn opgesteld aan de hand van door de Opdrachtgever verstrekte gegevens. Babypraktijk Noord gaat uit van de juistheid en volledigheid van deze gegevens.

3. Alle door Babypraktijk Noord opgegeven prijzen zijn inclusief B.T.W., tenzij anders is aangegeven.

4. De prijzen in de Offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven diensten en producten.


Artikel 5: Aansprakelijkheid 

1. Deelname aan een cursus, les of consult geschiedt op eigen risico. Babypraktijk Noord noch de desbetreffende docent kan aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of lichamelijk letsel opgelopen tijdens of na de cursus, les of consult.

2. Babypraktijk Noord is verantwoordelijk voor haar informatie verstrekking en advisering met betrekking tot diensten en producten verkoop, maar is nimmer aansprakelijk voor de wijze van gebruik en uitvoering door de Opdrachtgever thuis.

3. Babypraktijk Noord is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade aan Opdrachtgever, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, verlies van orders, winstderving en dergelijke.

4. Een eventuele aansprakelijkheid van Babypraktijk Noord en van de personen voor wie Babypraktijk Noord krachtens de wet aansprakelijk is, is in alle gevallen beperkt tot het verzekerde bedrag van 1.250.000 euro, van het gedeelte van de Overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

5. Babypraktijk Noord is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door schending van enige intellectuele eigendommen van derden die het gevolg zijn van gebruik van, door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens.


Artikel 6: Overmacht 

1. Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Babypraktijk Noord waardoor nakoming redelijkerwijs niet van Babypraktijk Noord verlangd kan worden.

2. In alle gevallen van overmacht heeft Babypraktijk Noord het recht de termijn van uitvoering van de verplichtingen met de duur van de overmacht op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met of zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.

3. In geval van een gerechtelijke of buitengerechtelijke ontbinding op grond van het genoemde onder 2. van dit artikel is Babypraktijk Noord niet gehouden tot enige schadevergoeding.

4. Onder 1. van dit artikel genoemde omstandigheden zijn (onder meer) begrepen:
overheidsmaatregelen, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan personeel, wanprestatie door derden die voor de uitvoering door Babypraktijk Noord zijn ingeschakeld, brand, rampen, epidemie of oorlog(gevaar).


Artikel 7: Persoonsgegevens

1. De door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in de geautomatiseerde administratie van Babypraktijk Noord. Hierbij neemt Babypraktijk Noord de bepaling van Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.

2. De Opdrachtgever heeft recht op bescherming van zijn persoonsgegevens die door Babypraktijk Noord worden verwerkt.

3. BabypraktijkNoord gebruikt persoonsgegevens voor het verwerken van Overeenkomsten. Tevens worden deze gegevens gebruikt om Opdrachtgever zo goed mogelijk te informeren over bestaande en nieuwe uitgaven van Producten en Diensten van Babypraktijk Noord.

4. De Opdrachtgever kan een verzoek bij Babypraktijk Noord indienen voor inzage van zijn/haar opgenomen persoonsgegevens. Daarnaast kan de Opdrachtgever verzoeken wijzigingen of aanvullingen in zijn/haar persoonsgegevens aan te brengen of deze persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden te gebruiken.


Artikel 8: Geschillen

1. Geschillen tussen Opdrachtgever en Babypraktijk Noord, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.

2. Indien de partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van Groningen.


Artikel 9: Toepasselijk recht

Op de Overeenkomst, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

 


Hoofdstuk 2: Algemene Leveringsvoorwaarden 


Artikel 10: Begripsbepalingen 

In dit hoofdstuk, Algemene Leveringsvoorwaarden, wordt verstaan onder:

Cursusgeld : Prijs voor een cursus of Consult.
Factuurbedrag : Totaalprijs voor bestelde Diensten en Producten.
Factuurdatum : Datum waarop de hoogte van het Factuurbedrag is overeengekomen.
Cursus : Reeks lessen.
Consult: Eenmalig advies.
Cursist : Persoon die op geldige wijze is ingeschreven voor deelneming aan de Cursus of Consult.
Docent : Persoon die de Cursus of het Consult geeft.


Artikel 11: Aanmelden

1. Aanmelden voor een Cursus/Consult geschiedt via de website www. babypraktijknoord.nl, schriftelijk, telefonisch of mondeling.

2. Schriftelijke aanmelding geschiedt via de e-mail of geschreven brief waarin staat vermeld welke Cursus en data de aanmelding betreft.

3. Aanmelding voor een Cursus/Consult geschiedt telefonisch of via de e-mail waarin staat vermeld wanneer de Cursus wenselijk is.

4. Babypraktijk Noord dient tijdens de aanmelding geïnformeerd te worden over enig lichamelijke aandoeningen van het deelnemende kind of zwangere.

5. Bij ziekte of koorts of binnen 48 uur na vaccinatie, masseren wij niet. Alternatief voor Cursist is om de technieken mee te oefenen op een pop (is aanwezig bij Babypraktijk Noord).

6. Babypraktijk Noord behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een Cursus of Consult te weigeren.


Artikel 12: Inschrijving

1. De aanmelding wordt omgezet in een inschrijving indien aan de betalingsverplichting is voldaan.

2. Alleen ingeschreven Cursisten mogen deelnemen aan de Cursus.

3. Deelname aan een Cursus geschiedt op volgorde van aanmelding.

4. Indien een Cursus vol is, kan de Cursist ingeschreven worden op de eerstvolgende aangeboden betreffende Cursus.


Artikel 13: Betaling

1. Prijzen van Diensten en Producten worden vastgesteld door Babypraktijk Noord en vermeld
op de website www.babypraktijknoord.nl.

2. Betaling geschiedt door betaling op Rabo-rekeningnummer NL40 RABO 0129 3909 33 t.n.v. Babypraktijk Noord o.v.v. het factuurnummer; deze staat op de bevestigingsmail.

3. Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk veertien dagen na de Factuurdatum, dan wel voor aanvang van de Cursus bijgeschreven te zijn op de bankrekening van Babypraktijk Noord. Bij aanmelding binnen 14 dagen voor de aanvang van de Cursus, dient het Cursusgeld op de dag van aanmelding te worden voldaan of contant betaald te worden.

4. Indien de Opdrachtgever de factuur niet binnen de onder 3. van dit artikel genoemde betalingstermijn heeft voldaan, zal de aanmelding niet worden omgezet in een inschrijving.

5. Indien een persoon, bedrijf of instelling (een gedeelte van) het Factuurbedrag vergoedt, blijft de Cursist zelf aansprakelijk voor de betaling hiervan.


Artikel 14: Annuleren

1. Annuleren van deelname aan een Cursus kan uitsluitend door de Cursist, door middel van een schriftelijke/telefonische annulering van de inschrijving bij Babypraktijk Noord geschieden. Annuleren kan zonder opgave van reden.

2. Indien een inschrijving uiterlijk veertien dagen voor aanvang van de Cursus wordt geannuleerd zal Babypraktijk Noord het Cursusgeld volledig restitueren.

3. Indien een inschrijving binnen veertien dagen voor aanvang van de Cursus geschiedt, zal op de te restitueren Cursusgeld € 15,00 administratiekosten ingehouden worden.

4. Annuleren van een Cursus of Consult kan tot uiterlijk 48 uur voor de afgesproken datum.

5. Indien een Cursus of Consult binnen 48 uur voor aanvang wordt geannuleerd zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht en zal er geen restitutie plaats vinden.

6. De kosten voor de cadeaubonnen worden niet gerestitueerd.

7. Annulering door overmacht is mogelijk; dit dient aantoonbaar gemaakt te worden aan Babypraktijk Noord. De Cursist kan dan een nieuwe cursusdatum, mits voldoende plaats, vaststellen. Het betaalde Cursusgeld dient als inschrijving voor de nieuwe datum.


Artikel 15: Cursus Babymassage / Fit & gezond zwanger

1. Bij onvoldoende inschrijvingen zal Babypraktijk Noord het Cursusgeld volledig restitueren of voor hetzelfde bedrag een individuele Cursus geven.

2. Bij verhindering, het niet reageren of niet verschijnen van de Cursist vindt er geen restitutie plaats van enig Cursusgeld.

3. Indien deelname aan de Cursus Babymassage tussentijds wordt gestopt dan wel beëindigd, vindt er geen restitutie plaats van enig Cursusgeld. Bij deelname Fit & gezond zwanger kan er bij tussentijdse beëindiging restitutie plaatsvinden indien u de cursus niet kunt afmaken. Dit dient aangetoond te worden. Het niet afgenomen deel wordt evenredig gerestitueerd, rekening houdende met € 55,- voor de eerste bijeenkomst.

4. In geval van ziekte van de Docent zal Babypraktijk Noord één vervangende cursusdag aanbieden per vervallen cursusdag.

5. Ziekte van de Cursist, dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, telefonisch gemeld te worden bij de Docent. Inhalen van de les kan alleen indien er ruimte is bij een lopende of volgende Cursus.

6. Indien blijkt dat omwille van de baby de Cursus voortijdig gestopt dient te worden zal er een individuele Cursus aangeboden worden door Babypraktijk Noord. Echter restitutie van het betaalde bedrag is niet mogelijk.

7. Babypraktijk Noord is bevoegd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen indien de Cursist zich onbehoorlijk gedraagt en/of zijn/haar gedrag de belangen van Babypraktijk Noord schaadt.

8. Deelname geschiedt op eigen risico. Babypraktijk Noord is nimmer verantwoordelijk voor enig letsel, bij de Cursist of enig ander persoon, dat voortkomt door het uitvoeren van oefeningen en/of handelingen tijdens en/of na de Cursus of Consult.


Artikel 16: Auteursrechten

1. De auteursrechten van aangeboden en beschikbare gestelde Cursussen en cursusmaterialen berusten bij Babypraktijk Noord.

2. Het is uitdrukkelijk verboden Cursussen en cursusmaterialen geheel of ten dele te (laten) verveelvoudigen in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder begrepen: kopiëren of laten kopiëren, of anderszins te openbaren.

3. Het is uitdrukkelijk verboden Cursussen of cursusmaterialen te verkopen of anderszins af te staan aan derden.

4. Babypraktijk Noord is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes en op haar website en/of andere informatie, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van Offertes en/of andere informatie geldt de uitleg van Babypraktijk Noord als bindend.

 


Hoofdstuk 3: Slotbepaling


Artikel 17: Slotbepaling

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld op 22 mei 2014 en treden per deze datum in werking. Met de inwerkingtreding van deze Algemene Voorwaarden vervallen alle eerdere regelingen betreffende hetgeen in deze Algemene Voorwaarden geregeld wordt.

2. Op Overeenkomsten die zijn gesloten voor de invoering van deze Algemene Voorwaarden, zijn de voorwaarden zoals die bij het sluiten van betreffende Overeenkomst golden en/of zijn overeengekomen.

3. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als Algemene Voorwaarden Babypraktijk Noord 2014.

4. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en op te vragen bij Babypraktijk Noord en te raadplegen op de website: www.babypraktijknoord.nl.

bottom of page